۱۳-۱۲-۹۸
برگزاری جلسات کوچینگ و لیزر کوچینگ

برگزاری جلسات لیزر کوچینگ

کوچینگ فرآیندی مستمر است و به مجرد نیاز یا پیش آمدن فرصت انجام می گیرد. اما آنچه که در این فرایند ضروری است، […]
ورود / ثبت نام