نحوه برخورد با فرزند

۲۸-۱۲-۹۸
قدرت تنبیه

قدرت تنبیه

وقتی استفاده از قدرت اجتناب ناپذیر است وقتی دو طرف بحث امکان ابراز کامل آنچه مشاهده می کنند،احساس می کنند، نیاز دارند و تقاضا […]
ورود / ثبت نام