۰۸-۱۲-۹۸
ارزیابی و قضاوت

قضاوت و ارزیابی خود

قضاوت  و ارزیابی خود وقتی ما با خودمان به طور مستمر بر اساس قضاوت درونی، سرزنش و درخواست آمرانه ارتباط برقرار کنیم تعجب […]
ورود / ثبت نام