بیان احساسات و نیازها

کوچینگ چه چیزی نیست؟
۲۳-۱۱-۹۸
چگونه با دیگران همدلی کنیم.
۲۳-۱۱-۹۸

مشاهده بدون ارزیابی:

اولین مرحله ان.وی.سی. جدا کردن مشاهده از ارزیابی است.وقتی مشاهده با ارزیابی همراه شود عکس العمل طرف مقابل به آنچه می گوییم انتقاد و مقاومت است.ان.وی.سی. یک فرایند کلامی است و کلی گویی ایستا را منع میکند. و به جای آن مشاهده هایی را که مبتنی بر زمان و موضوع قابل رویت است،قبول دار،مثلا”هنک اسمیت در ۲۰ بازی گل نزده است” به جای “هنک اسمیت یک بازیکن ضعیف فوتبال است.”

 

شناسایی و ابراز احساسات:

دومین مرحله ی ابراز خود،بیان احساسی است که داریم.با توسعه ی دایره ی لغات خود از احساس ها میتوانیم احساس های خود رابه صورت مشخص و واضح شناسایی و نام گذاری کنیم و در نتیجه راحت تر ارتباط برقرار کنیم.قبول آسیب پذیری خود و ابراز احساسمان می تواند به حل اختلافات کمک کند.ان.وی.سی. بین بیان کلماتی که احساسات را توصیف میکنند با کلمات و جملاتی که تفکرات،ارزیابی ها و تفاسیر را توصیف می کنند تمایز قائل است.

قبول مسئولیت احساسات خود:

سومین مرحله ی ان.وی.سی.توجه به نیازهایی استکه پشت احساسات اند.آنچه دیگران انجام می دهند و می گویند می تواند محرک احساسات ما باشد اما هرگز نمی تواند علت احساسات ما باشد.وقتی ارتباط کسی با ما منفی است در چهار حالت پیام منفی او رادریافت می کنیم ۱-سرزنش خودمان ۲-سرزنش دیگران ۳-درک احساسات و نیازهای خودمان ۴-درک احساسات و نیازهای پنهان در پشت پیام منفی دیگران

 

ورود / ثبت نام